BLUNDERENDE NPO BESTUURDERS

REGIE-ROL VOOR ZELFUITGEROEPEN “DOPINGDESKUNDIGE” P.DERIJCKE

 

 

OVERNACHTLIEFHEBBERS  NU VOLGELVRIJ?

 

 

Uiteraard is het een goede zaak dat we in een rechtstaat leven, maar dat betekent niet, dat je het altijd eens moet zijn met een uitspraak van een rechter of van een Tucht -en Geschillen college van een vereniging OF dat deze mensen geen fouten kunnen maken.

 

Verdachten/beklaagden komen er soms vanaf met een lichte straf, soms wordt iemand ten onrechte veroordeeld en/of vrijgesproken.

 

Bredero zei het al: het kan allemaal verkeren.

In de praktijk: Voorbeelden ten over.

 

In Nederland kennen we het trias-politica systeem.

 

De Franse filosoof en politiek theoreticus Charles Montesquieu (1689-1755) is de grondlegger van de Trias Politica, de scheiding der machten.

 

In zijn werk uit 1748 l’Esprit des Lois concludeert Montesquieu dat er drie machten zijn die gescheiden moeten worden:

De wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht.

 

Volgens Montesquieu moeten in een goed politiek systeem deze drie verschillende machten elkaar controleren en mag de macht dus niet meer bij een kleine selecte groep van adellijken en geestelijken alleen liggen, zoals tot op dat moment gebruikelijk was.

 

In de Nederlandse Duivensport is het zo geregeld:

De wetgevende macht: De Algemene Ledenvergadering van de NPO

De uitvoerende macht: Het NPO-bestuur ondersteund door het NPO-bureau in Veenendaal

De rechtsprekende macht: Tucht- en geschillencommissie en de Beroepscommissie 

 

Toen de Nederlandse politicus Johan Thorbecke in 1848 de nieuwe Nederlandse Grondwet schreef, liet hij zich leiden door dit principe.

In een democratisch Nederland hanteren we via de Grondwet deze principes.

 

De scheiding van de machten zijn :

de wetgevende- en de uitvoerende-  en de rechtsprekende macht.

 

De onafhankelijk lichamen met een eigen verantwoordelijkheid en duidelijk omschreven bevoegdheden.

Indien deze in der wet verankerde bepalingen, niet of niet nauwkeurig worden nageleefd dan kan er geen sprake zijn van uiteindelijk veroordeling  zoals bijvoorbeeld ten gevolge van onrechtmatig verkregen bewijs.

 

Ook het verdrag van Rome (EVRM) waarin bescherming van de rechten van de mensen zoals o.a. een Fair trial beschreven in artikel 6 laten aan duidelijkheid niets te wensen over.

 

Duidelijk in onze rechtstaat is geregeld, dat hetgeen in de (grond)wet geregeld is, niet door een lagere regelgeving kan worden teniet gedaan, uitgebreid en/of beperkt.

 

In het verloop van de Tuchtzaak van de NPO contra  dhr. Droog uit Andijk  zijn deze juridische zekerheden in ieder geval op bepaalde punten met voeten getreden.

 

Belangrijk in straf- en tuchtzaken is op welke wijze bewijs wordt verzameld. Gebeurt dit op een onwettige en/of onreglementaire wijze dan zijn ook alle VRUCHTEN (lees vervolg) die daaruit voortvloeien ook onwettig en kunnen nimmer leiden tot een wettelijke veroordeling.

 

In een eerder geschreven stuk heeft Jaco al vermeld dat hij zeer verbaasd was over de inhoudelijk behandeling van deze zaak met name  het optreden van de voorzitter Peter Fidder , de aanklager L.Krijgsman en in het bijzonder de EIGENZINNIGE  zichzelf tot “dopingdeskundige” gekwalificeerde Patrick Derijcke.

 

 

Wat zijn de feiten tot nu toe:

 

Kennelijk is op grond van de internationale overwinning op Pau ZLU (19 juni 2016) volgens schrijven van het bureau Rechtspleging van de NPO door de Belgische Duivenliefhebbers Bond een controle aangevraagd bij beklaagde.

 

Volgens de NPO een gedelegeerd verzoek. Onduidelijk tot op heden was of het hier een controle op de winnende duif betrof of een algehele hok/mest controle. Gebruikelijk is dat de winnende duif wordt gecontroleerd en/of eventuele andere prijswinnende duiven.

 

BLUNDER 1

 

De onrechtmatigheid

 

Op 22 juni 2016  is door 2 dopingcontroleurs een controle uitgevoerd bij beklaagde.   De heren Mark Boontjes en Remco Martens voerden deze controle uit. In plaats van mest af te nemen van de winnende duif (die werd helemaal niet gecontroleerd) nam één van hen (Martens) dus mestmonsters van de vloer en roosters. De vereiste beschermde kleding om vermenging van stoffen te voorkomen werd helemaal niet of slechts gedeeltelijk gedragen.

 

Door controleur Boontjes werd gezegd, dat hij nota bene controleur Martens aan het INWERKEN was. En juist deze nog in te werken “controleur” betrad zonder beschermde kleding het duivenhok en schraapte een aantal monsters van het hok en van de roosters, zonder dat Boontjes daarop direct toezicht hield op de reglementaire wijze (instructie voor controleurs) voor deze mestopname.

 

Controleur Boontjes gaf ook nog toe dat hij daar in het geheel NIET bij aanwezig was. Nee hij zat onder de veranda en hield zich bezig met het mengen van de mestmonsters. Dat gebeurde met blote handen  dus ook weer zonder voorgeschreven kleding en instructie (artikel 8 en 11 van het Reglement Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven).

 

Artikel 8 van het betreffende reglement terzake monstername  staat vermeld dat de monstername door tenminste TWEE controleurs  moet plaatsvinden.

 

Bovendien dient er een checklijst te worden opgevolgd en afgetekend.  Deze lijst bevat meer dan 30 punten waarvan er slechts enkelen juist zijn uitgevoerd, zoals o.a. het legitimeren en de vragen welk voer er gebruikt wordt en wat voor medicatie gegeven is.

 

Juist deze checklijst is van belang voor een juist en transparant optreden van de controleurs.  Deze lijst moet overeenkomstig de richtlijnen door beide controleurs worden ondertekend en nadat beklaagde deze heeft gezien voor akkoord parafeert.

 

Beklaagde Kees Droog heeft deze hele checklist NOOIT gezien, laat staan getekend Hoe deskundig ben je dan!!

 

Met andere woorden:

dit onderzoek dat de basis is voor een eventuele vervolging dient nauwgezet, transparant en reglementair te worden uitgevoerd.

 

FEITELIJK CONCLUSIE:

NIET REGLEMENTAIR EN ONDESKUNIG UITGEVOERD

FOUTEN  DOOR CONTROLEURS

 

EINDCONCLUSIE:

ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS!

 

De NPO is verantwoordelijk voor de deskundigheid van de controleurs.

Hier is dus duidelijk iets CRUSIAALS misgegaan.

En daar blundert ook het bestuur NPO.

 

HOE OPMERKELIJK IS HET VOLGENDE:

Dopingcontroleur Boontjes heeft tijdens het gesprek met beklaagde verschillende malen de stof DICLOFENAC als voorbeeld genoemd, zo zei hij: “Het laboratorium kan tegenwoordig miljoenste deeltjes vinden, bijvoorbeeld van diclofenac”

 

Is het helderziendheid of is het toch toeval dat uiteindelijk in de betreffende mestmonsters inderdaad DICLOFENAC wordt aangetroffen?

 

U mag het zelf zeggen. Ik weet het niet maar het is wel zeer opmerkelijk. Toch…?

 

Zeker is dat hier bij de start van het onderzoek de reglementen voor mestopname en de uitvoeringsbepalingen voor dopingcontroleurs letterlijk en figuurlijk met voeten zijn getreden.

 

Diverse juristen waaraan deze handelswijze is voorgelegd komen maar tot één conclusie:

 

ONRECHTMATIG BEWIJS. KAN EM MAG NIET WORDEN GEBRUIKT ALS BASIS VOOR DE TUCHTZAAK!

 

EN TOCH GEBEURDE HET!

 

IS DE WIL OM TE SCOREN EN DE EGO’S VAN AANKLAGER KRIJGSMAN TEN ONRECHTE EN DIERENARTS DERIJCKE, DAN ZO VERBLINDEND DAT DAAR EEN HEEL GEZIN AAN WORDT OPGEOFFERD?

 

HOE VOORINGENOMEN EN ZELFINGENOMEN PETER FIDDER KUN JE ALS VOORZITTER VAN HET TUCHTCOLLEGE ZIJN?

 

 

… wordt vervolgd …

© Het Marathonduivenjournaal, Jaco van Nieuwamerongen

Dit artikel mag niet ergens anders, als op www.marathonduivenjournaal.nl, worden gepubliceerd zonder toestemming van de eigenaar van Het Marathonduivenjournaal of schrijver van dit artikel, dus ook geen link op andere sites of social media