In de afgelopen weken heeft u in verschillende bijdragen kunnen lezen wat de groep rondom Kees Droog heeft uitgezocht en ondervonden tijdens het proces. Tot slot hebben we de hoofdpunten nog even op een rijtje gezet:

Resumerend:

 • Op verzoek van de Belgische Bond is een dopingsonderoek gestart bij Kees Droog
 • Er is geen mest van de winnende ZLU-duif of andere prijsduiven afgenomen.
 • Er is in strijd met de juiste procesgang een mestmonster afgenomen, zonder beschermende kleding etc. om vermenging/vervuiling te voorkomen.
 • Dat gebeurde door een controleur Martens … zonder toezicht van de andere controleur Boontjes. Deze Martens werd op dat moment ingewerkt
 • Het monster werd gemend door de 2e controleur Boontjes zonder handschoenen en/of beschermende kleding om “contaminatie=vervuiling/vermenging te voorkomen.
 • Het monster is per post verstuurd naar Utrecht waardoor het enige tijd “zonder toezicht” is geweest.
 • Dit is een ernstige procesfout.
 • Het betreffende Lab. Ducares was niet geaccrediteerd voor de aangetroffen stof Dicloflenac.
 • Ondanks dat, is dit Lab door de NPO wel aangewezen in het betreffende reglement.
 • Na onderzoek bleek het monster verdacht te zijn. (aangetroffen 90- miljardste gram Dicloflenac).
 • Ducares vermeldt zeer duidelijk dat voor de bevestiging een 2e analyse moet worden uitgevoerd. Zeker als dit tot sancties kan leiden.
 • Beklaagde ziet af van een contra-expertise (kosten 3000 euro). Dat is zijn goed recht om het risico te vermijden, dat dit door de NPO als het bevestigingsonderzoek wordt gezien.
 • Beklaagde hoeft namelijk niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling.
 • Bewijs in deze moet verzameld worden door de Aanklager.
 • Een 2e analyse (de bevestiging) komt er in het geheel niet
 • Dit is een ernstige procesfout.
 • De NDAD dient de analyse te bekijken en de NPO te adviseren.
 • Dat is niet gebeurd want de NDAD is NOG steeds in oprichting.
 • Er ontbreekt dus een belangrijke schakel in de bewijsvoering.
 • De NPO beslist dopinggebruik Positief en gaat daarom geheel buiten de procesorde om.
 • Dit is een ernstige procesfout.
 • Vermeld dit openlijk in een schrijven naar haar leden dat K. Droog uit Andijk positief is bevonden zonder dat daar bewijs voor is geleverd. Een schuldigverklaring zonder proces (artikel 6 Fair Trial)
 • Dat is in strijd met het Verdrag van Rome.
 • Dit is een fatale procesfout.
 • Bij nader onderzoek is gebleken dat Dicloflenac in het milieu aanwezig is.
 • Dat het in allerlei crèmes (Voltaren) etc. vrij te koop is.
 • Dat het zelfs in diervoeders voor voedselproducerende dieren mag worden gebruik.
 • Dat het o.a. via de uitscheiding van deze dieren in het milieu terecht komt.
 • Dat uit het onderzoek van de RIVM Dicloflenac wordt aangetroffen in oppervlaktewater-grondwater en oevergrondwater (onderzoek via waterputten).
 • Dat in Andijk de woonplaats van beklaagde 5 waterputten zijn waar na onderzoek Dicloflenac is aangetroffen. (rapport RIVM)
 • Dat Dicloflenac in het drinkwater aanwezig is.
 • Dat op grond van deze milieufeiten, bekrachtigd door een autoriteit alsmede uit de rapportage van de RIVM er niet van kan worden uitgegaan dat onomstotelijk en uitsluitend vaststaat dat beklaagde Kees Droog verantwoordelijk/aansprakelijk is voor het gebruik van deze stof. Ma.w. dat hij doping zou hebben gebruikt.
 • Laat staan dat dit prestatie verhogend is. De duif wordt ziek en heeft een gerede kans er dood van te gaan.
 • Een zitting die bol staat van aannames richting resultaat.
 • Een voorzitter en de commissie die na de zitting nog uitgebreid staat te praten met de Heer Allessi (opgevoerd als getuige deskundige mestopname).
 • Een aanklager die vóór de zitting nog uitgebreid staat te praten met “Onze” dopingdeskundige Dokter Derijcke.
 • Hoe objectief kom je dan over in de gehele procesgang.
 • Het vertrouwen in een eerlijke behandeling is toch totaal weg.
 • Helaas “wraking” van de voorzitter was niet meer mogelijk.
 • Dat de “mest” -deskundige Allessie tijdens de zitting helemaal niet is gehoord (wel daarna).
 • Een voorzitter die zelf zegt dat hij het rapport van de RIVM niet bestudeerd heeft. Toch wel wezenlijk voor de procesgang.
 • Er dus een totaal onjuiste en zuivere procesgang van het begin tot het einde is opgevoerd.
 • De aanklager Bert Krijgsman brengt de zaak aan ZONDER dat beschuldigde ook maar één keer is gehoord.
 • Wat compleet in strijd is met het basisbegrip Hoor en Wederhoor.
 • Dat dit ook een fatale procesfout is.
 • Dat door de Aanklager artikel 6 (Fair Trial) van het Verdrag van Rome met voeten is getreden.
 • Daarin wordt gesproken dat ieder recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak. Binnen een redelijk termijn.
 • DOOR EEN ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIG GERECHT.
 • Gezien het eigenmachtig optreden van de voorzitter van het College, aanvullend onderzoek plegen, oneigenlijk gebruik van de analyse wat hij betitelt als bevestigend, het eigenmachtig mensen horen buiten de zitting om en het niet toepassen van hoor en wederhoor;
 • Hier is dus sprake van een PARTIJDIG GERECHT/COMMISSIE.
 • Ook dit is een fatale procesfout.
 • Er is een verschil tussen de uitslag van het Lab. in Wageningen en van Ducares (4ug/kg van Ducares naar 2ug/kg). Wat toch een enorm verschil is. Hier kun je niet van een “bevestiging” spreken! Hier kan je grote vraagtekens bij plaatsen!!!!
 • De dopingautoriteit Patrick Derijcke die voor de zitting nog gauw van gedachten wisselt met de aanklager.
 • Een zelfbenoemde Dopingautoriteit die op de zitting aantoonbare onwaarheden verteld en zich in allerlei bochten wringt om zijn gelijk te halen en daar door de voorzitter c.q. commissie niet op wordt doorgevraagd. (resultaat gericht werken heet zoiets)
 • Waarvan zijn “doping” partijdigheid ervan af druipt.
 • Deze man absoluut niet meer geloofwaardig en/of deskundig overkomt.

 

Eindconclusie in deze Tuchtzaak

Bij de uitoefening van het  Tuchtrecht binnen de NPO is absoluut geen sprake van een professioneel benadering en uitvoering. PRIVACY wordt niet in acht genomen.

Dit alles ten koste van de liefhebber.

Bovendien:

Lekenrechtspraak is niet meer van deze tijd. Je kunt dat ook niet meer verwachten van goedwillende vrijwilligers.  De materie is te complex.

Waarom leggen we bijvoorbeeld het Tucht-en Geschillenrecht neer bij een andere (professionele) instantie en wanneer het over doping gaat houden we dat in eigen hand.

Zonder dat we in deze steeds veranderde methodieken en milieu-invloeden gespecialiseerd zijn of daartoe specialisten hebben die geraadpleegd kunnen worden en/of sturing gaan geven. Denk aan de Nulmeting. Dat is achterhaald.

Charlatans, zakkenvullers en ego voldoende maar daar hebben we niets aan.

Beste duivenliefhebbers,

U ziet waartoe het leidt. Eén grote brok ellende en de duivensport onwaardig.

Inmiddels heeft Kees Droog beroep aangetekend.

Een nieuw probleem dient zich echter alweer aan.

De Beroepscommissie aangesteld door en in de ledenvergadering bestaat nog maar uit 2 leden. Men is naarstig op zoek naar een 3e persoon. Komt die er niet tijdig ( voordracht op de ledenvergadering van 11 maart)  dan is het Beroepscollege niet bevoegd om de zaak in behandeling te nemen.

In verband met het grote belang van een zuivere benadering van een proces, een rechtmatige bewijsvoering alsmede het juist toepassen van de rechten van beklaagde, nu en in de toekomst is dit verslag geschreven.

Hopelijk leidt dit tot een verbetering van de onderzoeken en rechtspleging. Zoals gezegd kan de lekenrechtspraak is in onze vereniging  met zoveel grote veranderingen en belangen niet langer meer.

Het is tijd voor een kwalitatief betere en controleerbare en professionele handhaving op het gebruik van oneigenlijke stoffen in de duivensport. Iets aan het toeval overlaten of een eigen interpretatie volgen mag daarin niet voorkomen.

De invloed van wetenschappelijk aantoonbare veranderingen alsmede de ontwikkeling in het  milieu dienen meegewogen te worden.

Een complexe materie.

De  0 optie waarvan hier is gebleken dat die onterecht is dient te verdwijnen.

Niets mag meer speculatief zijn. Alles moet onomstotelijk en uitsluitend vaststaan c.q. bewijsbaar.

Het belang van de zuivere duivensport staat voorop, maar de liefhebber mag niet geconfronteerd worden (en gestraft) voor achterhaalde (persoonlijke) visies en reglementering op het gebied van doping.

Daar is geen plaats meer voor.

Professioneel is daarbij het sleutelwoord

Hopelijk kunnen deze publicaties daartoe bijdragen

Team onderzoek Zaak Droog