DE ONAFHANKELIJK AANKLAGER MR. BERT KRIJGSMAN

Artikel A6 van het reglement Rechtspleging vermeld:

De aanklager is bevoegd om zaken in behandeling te nemen die betrekking hebben op een VERDENKING van een Tuchtrechtelijk vergrijp op het gebied van doping.

Hij is tevens bevoegd om een onderzoek in te stellen naar een dopingovertreding.

De Aanklager kan vervolgens voor een tuchtmaatregel de zaak voordragen aan het Tucht-en Geschillencollege.

 

De verdenking:

Uit de voorliggende feiten en omstandigheden moet deze verdenking blijken.  Dat is in 1e instantie de (onderzoekende) taak van de aanklager.

En daar is nogal wat op aan te merken.

Basis is natuurlijk de start van het onderzoek.

 

De mestmonster afname.

Meer dan voldoende is op grond van de geconstateerde feiten aangetoond dat die níét volgens de voorschriften is uitgevoerd.

De conclusie had dan ook al direct moeten zijn:

 

Ondeugdelijk voor de verdenking van een Tuchtmaatregel

 

Het vervolg:

Over het onderzoek door Ducares te Utrecht is ook reeds voldoende geschreven. Niet geaccrediteerd en er blijkt bewijsbaar maar 1 analyse te zijn uitgevoerd. Het 2e onderzoek om te bevestigen is er nooit gekomen.

Ook niet de vervolgbehandeling door de NDAD. Zoals eerder al opgemerkt geheel niet actief.

EN TOCH WORDT ER UITEINDELIJK POSITIEF BESLIST

Kennelijk zijn dus deze basisonderzoeken door de Aanklager niet als zodanig beoordeeld. Dan hebben we de aspecten van het milieu (rapport van het RIVM) nog niet meegeteld.

Uitgaande van de 0-optie, mede gezien dat de aangetroffen stof al diep ingeworteld is in het milieu is onjuist.

HOE ONZORGVULDIG KUN JE ZIJN.  HET GAAT OVER JE EIGEN LEDEN DIE OOK RECHTEN HEBBEN!

Om dit objectief te beoordelen hoef je echt niet academisch gevormd te zijn.

Zoals eerder gezegd, ook advocaten kunnen foutjes maken.

Maar dit is er wel één hele dure met grote vraagtekens.

Onbegrijpelijk en onacceptabel in deze zaak is het feit, dat beklaagde Kees Droog in het geheel níét is verhoord door de aanklager voordat de aanklager de zaak aanhangig maakte bij het College.  Zijn kant van het verhaal is helemaal niet onderzocht. Dat kan toch niet.

Er heeft dus helemaal geen hoor- en wederhoor plaatsgevonden. Dat is toch schandalig. Wat blijft er dan over van zijn rechten.

Dat alleen al zegt alles over de objectiviteit, deskundigheid en zuiverheid in het proces van de aanklager in dit onderzoek.

 

Zoals al eerder opgemerkt:

Het riekt in de richting dat er uitsluitend gewerkt is náár het resultaat en niet op de betrouwbaarheid van de aantoonbaar en bewijsbare feiten, de milieu-invloeden en andere van belang zijnde omstandigheden.

Juridisch kun je spreken van een absolute dwaling door deze

AANKLAGER.

 

De aanklager dient een totaal onafhankelijk figuur te zijn. Daar kunnen grote vraagtekens bijgezet worden en wel om het volgende redenen

 

“GRAAICULTUUR” OOK BIJ DE NPO?

 

Tijdens het gerechtelijk conflict en alle daaraan voorafgaande besprekingen van de NPO met Pigeon Village was door de NPO een advocaat ingehuurd.

En jawel hoor dit was inderdaad de Heer Mr. Bert Krijgsman. De aanklager van de NPO.

Samen met een kantoorgenoot van het advocatenbureau Krijgsman en Legters te Enter behartigde hij deze zaak met tal van besprekingen en zittingen.

Kennelijk tegen een vorstelijke betaling. Men noemt zelfs een totaalbedrag met meer dan van 5 nullen!

HOE KUN JE DAN NOG ONAFHANKELIJK ZIJN ALS NPO AANKLAGER?

Hoe kun je dat als bestuur NPO accepteren

EEN DUIDELIJKE BELANGENVERSTRENGELING!

DE SCHIJN VAN PARTIJDIGHEID IS DAN NOG ZACHT UITGEDRUKT.

 

Mijnheer de Voorzitter, Van der Kruk, geacht NPO-bestuur, wanneer maakt U een einde aan dergelijke praktijken?

U staat toch ook voor een zuivere rechtspraak, belang van de sport en Uw leden?

Veel leden zullen U respecteren en dankbaar zijn wanneer U ingrijpt. NU!

Duidelijk is toch dat er zwaar geblunderd is ten koste van de liefhebber en een dreun voor de sportbeleving. Hoe kun je dit plaatsen naar de toekomst van de duivensport waar U naar toe wilt.

Rechtspraak moet rechtszekerheid bevatten. Dat is hier ver te zoeken.

 

DE ZITTING VAN HET TUCHT- EN GESCHILLEN COLLEGE

Opvallend en onbegrijpelijk voor de doorsnee liefhebber is, dat het college met als voorzitter Peter Fidder de Aanklager op grond van aantoonbare onjuiste feiten NIET … NIET ONTVANKELIJK heeft verklaard.

 

Opvallend is ook, dat na de zitting door voorzitter Peter Fidder een schrijven werd gestuurd naar het Bureau Rechtspleging met de volgende tekst:

Geachte mevrouw van Berkel:

Het College is van mening dat er een bevestigingsonderzoek noodzakelijk is.  (Jammer Peter maar dat is te laat. De zitting is al geweest).

Het College geeft U de opdracht om één en ander te regelen.

Noot:

Prima geformuleerd door de voorzitter. Maar de vraag is en blijft de volgende:

Hoe kan nu een bevestigingsonderzoek worden uitgevoerd door een ander laboratorium.  En dan pas na de zitting. U had de Aanklager niet ontvankelijk moeten verklaren en de zaak op grond van onwettig verkregen bewijs niet moeten behandelen.

Vrijspraak dus.

De uitslag van dat laboratorium is NIET een bevestigende maar is een contra-expertise. Om de stof definitief te bevestigen dient er een twee analyse plaats te vinden. Staal A en B.

Bevestigen dat het positief is (antwoord Ducares) maar dan uiteraard in hetzelfde lab.

Maar ja deze is weer niet geaccrediteerd!

En het uiteindelijk Lab. in Wageningen wel! Dus dan beschouwen we dat wel als bevestigend en verbinden daaraan de conclusie dat er in ieder geval in beide de stof werd aangetroffen. Nee meneer Fidder voorzitter van de Commissie zo werkt dat niet in de Rechtspraak. Maar misschien doet Uw conclusie wel recht aan de “Lekenrechtspraak”.

Maar dan komt het:

De Voorzitter van het College zal de overdracht van het monster aan het onderzoeksbureau PERSOONLIJK begeleiden door zelf aanwezig te zijn bij de overdracht en tijdens het transport

Vriendelijk groeten P. Fidder.

 

Moet zo de zaak rond gemaakt worden mijnheer de Voorzitter? … Binnen de rechts- en procesgang zeker niet en binnen de scheiding der machten is dit absoluut NOT DONE.

De voorzitter is daarmede zijn boekje reglementair ver te buiten gegaan en bewijst dat hij zijn handeling ook nog deelt in de uitspraak.

 

Naar het waarom de voorzitter dit zelf doet kun je alleen maar gissen. Waarom neemt hij dan ook nog een medewerker van het laboratorium Ducares mee naar het ander laboratorium in Wageningen?

Vreemd, maar hoe objectief ben je dan!

En wat te denken van deze uitslag (het door Peter Fidder benoemde bevestigingsonderzoek)

Het Lab. in Wageningen constateert  2 UG/KG.

Ducares 4 UG/KG

Het Lab. te Wageningen merkt daarbij op dat Dicloflenac op de lijst van stoffen staat die mogen worden toegediend aan voedselproducerende dieren.

Conclusie:

Dus ook dit geaccrediteerde Laboratorium bevestigt dat Dicloflenac in de milieuketen zit.

Heeft de Commissie dan toch die doublures ontdekt die in dit verslag al eerder beschreven zijn? Moet dat dan zo “gelijmd” worden? Om het eigen gelijk (resultaat) te behalen?

Dat riekt naar willekeur maar het gaat nog verder!

Kennelijk gaat de voorzitter ook nog compleet voorbij wat in het reglement geregeld is nl:

Indien op grond van artikel A22 van het Reglement Rechtspleging een nader onderzoek noodzakelijk is dan kan namelijk de zaak 2 maanden worden aangehouden.

M.a.w. een tweede zitting waarbij alle nieuwe feiten worden ingebracht en ook ter kennis gebracht moeten worden aan de beschuldigde partij.

Ook een eventueel nieuwe verhoor.

 

Het is niet de taak van de Commissie om deze tekortkomingen NA de zitting recht te doen plooien en sterker nog zonder de beklaagde in de gelegenheid is stellen tot … hoor en wederhoor … zijnde een voor de beklaagde fundamenteel grondrecht. Gebeurt dat niet dan is dat een fatale procesfout.

Maar er is nooit een tweede zitting geweest.

De commissie heeft uitspraak gedaan op grond van de eerste zitting EN eenzijdig aangevuld met de onderzoeken van de voorzitter Peter Fidder

ONGEHOORD!

Maar er gebeurt nog meer!

Op eigen houtje worden de beide dopingcontroleurs door de voorzitter en de secretaris van de Commissie ontboden op het Bureau NPO te Veenendaal.

Dat gebeurt ook weer NA de zitting

Aldaar worden ze, inhoudelijk door de voorzitter Peter Fidder aan een verhoor onderworpen met als onderwerp de mestopname.

Ook hier weer geen hoor en wederhoor toegepast richting beklaagde.

De grondrechten voor de beklaagde worden dan ook (wederom) met voeten getreden. Een schandalige wijze van rechtspleging. De beklaagde wordt van al zijn grondrechten beroofd.

Hoezo zuivere procesgang.

Ja en hoe verneemt beklaagde deze 2 acties? … Jawel middels de uitspraak waar het nota bene als bewijs wordt opgevoerd en mede ten grondslag ligt dat hij 5 jaar geschorst wordt en 750 euro boete moet betalen voor o.a. de (proceskosten) lees reiskosten van de Commissie.

Dat slaat toch helemaal nergens op.

Kennelijk gaat deze voorzitter ook geheel voorbij aan artikel A16 van het Reglement Rechtspleging waarin wordt vermeld:

De Commissie de bevoegdheid heeft om VOORDAT de zitting wordt gehouden een:

vooronderzoek in te stellen of te doen instellen.

DUS niet daarna zoals hij heeft gedaan!

… wordt vervolgd …