Vervolg blunders zaak Kees Droog

Het team die de feiten rondom De Zaak Droog hebben onderzocht, hebben een slotverslag gemaakt. In dit slotverhaal komen de volgende zaken naar voren:

  • De verschillende uitslagen van Ducares te Utrecht en het laboratorium te Wageningen
  • De ten onrechte geplaatste NPO-publicatie: Cees Droog “positief”
  • De op onrechtmatige wijze verkregen “feiten en verdenkingen”
  • Het ter kennis brengen aan College door de aanklager van de NPO mr. Bert Krijgsman

(gerelateerd aan het advocatenbureau Krijgsman en Legters te Enter).

  • Optreden in eigen onderzoek buiten de zitting om van de voorzitter en secretaris van het Tuchtcollege.

 

Per brief van 22 september 2016 werd namens bestuur NPO aan Kees Droog het volgende medegedeeld:

Mededeling positieve uitslag controle Gebruik van Substanties bij Postduiven,

de uitslag van het onderzoek was POSITIEF, het laboratorium heeft de aanwezigheid van Dicloflenac geconstateerd, deze stof valt onder de groep “Niet steroïdale ontstekingsremmers … dus verboden.

Uit een bijgevoegde kopie was de gemeten hoeveelheid 4ug/ op 1 kg mest van de stof Dicloflenac. Wetende dat het gewicht van het totaal genomen monster 22 gram is volgens opgave van het laboratorium, komt de gerapporteerde concentratie DICLOFLENAC overeen met de absolute hoeveelheid, in totaal genomen monster, van 0,09ug (microgram) DICLOFLENAC

Ter verduidelijking: 0,09 microgram is 0.00000009 gram, oftewel 90/1.000.000.000 gram  (90 gedeeld door 1 miljard oftewel 90 miljardste gram oftewel een heel suikerklontje op 1 miljoen kilo mest.

Verder stond in de brief: er kon voor € 3.000 euro een tegenonderzoek worden ingesteld

 

Gevolg van de brief:

Openbaarmaking van het “positieve” resultaat.  (30 september 2016).

Een beschuldiging zonder definitief aantoonbaar bewijs en schending van de privacy door de NPO. Er moest nog een bevestigingsonderzoek worden gedaan … volgens Ducares!

 

De 1e ordemaatregel:

Directe verbanning van wedvluchten en trainingsduiven.

Zelfs mocht hij geen duiven verkopen of gratis weggeven aan derden.

Dat laatste is m.i. in strijd met het eigendomsrecht.

Eigendomsrecht is van een hogere prioriteit dan de reglementen van de NPO.

 

Even een korte uitleg over DICLOFLENAC volgens de eerder gepleegde autoriteit:

Dicloflenac wordt gebruikt als pijnstiller en als ontstekingsremmer. Het is beschikbaar als tablet, gel, zetpil, spray en als injectievloeistof voor intramusculair en intraveneuze toediening. Naast de apotheker is het middel ook verkrijgbaar via de drogist.

Dus vrij verkrijgbaar in de handel en aangeprezen via reclameboodschappen.

 

Het RIVM heeft in 2007 gerapporteerd over de kwaliteit van drinkwater in 2005 en 2006. Dicloflenac werd aangetroffen in zowel oppervlaktewater, grondwater als in het drinkwater. Overigens wel onder de voor drinkwater geldende limiet.

 

In 2016 heeft het RIVM een rapport uitgebracht over Geneesmiddelen en waterkwaliteit. Wederom werd dicloflenac aangetroffen in zowel oppervlaktewater, grondwater als in het drinkwater. Voor oppervlaktewater werden concentraties dicloflenac gemeten die hoger lagen dan de voor die stof geldende veilige limiet. Dicloflenac is, wegens de aangetroffen concentraties, door de Europese Unie op de Watchlist gezet ter monitoring door de lidstaten.

 

NB:

Gezien het frequent voorkomen van dicloflenac in oppervlakte-, grond-, en drinkwater is het uitgaan van een nuloptie bij een controle onredelijk. Eventuele achtergrondwaarden dienen bij een beoordeling meegewogen te worden.

Dicloflenac is al in een lage dosis dodelijk voor vogels. Roof- en aasetende vogels gaan al dood als ze van een met dicloflenac behandeld dier eten. Bij vogels leidt Dicloflenac tot nierfalen en de dood.

Dicloflenac als prestatie bevorderend middel bij postduiven is ridicuul.

Zonder inspanning is het middel al in lage concentraties voor vogels fataal. En het bij deze stof uitgaan van een nuloptie is onredelijk gezien de gevonden achtergrondwaarden.

Bij opsporing met eventuele juridische sancties is het cruciaal dat forensische regels worden nageleefd. Contaminatie van de monsters ( A- en B-staal) dient uitgesloten te worden.

Naast de achtergrondwaarden van dicloflenac kan de concentratie mede worden bepaald door contaminatie.

Bijvoorbeeld: na het insmeren van een lichaamsdeel met Voltaren kan de stof via de handen her en der terecht komen.

Ook via de handen van degene die de monsters verzameld en daarbij niet volgens de regels van handschoenen wisselt.

 

Gaarne bereid bovenstaande nader toe te lichten.

Arts Maatschappij & Gezondheid

Forensisch arts KNMG

Arts Beleid & Advies KNMG

Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen.

 

Dan in de zaak van Kees Droog komt daar nog bij dat de door de RIVM … 5 van de besmette onderzochte waterputten ook in zijn woonplaats Andijk liggen!

 

Tabel 2.3  (RIVM RAPPORT)

MEETPROGRAMMA  GENEESMIDDELEN IN

DRINKWATER (BRONNEN)

 

ANDIJK

AANTAL MEETPUNTEN 2005 = 5

AANTAL MEETPUNTEN 2006 = 5

 

Hier spreekt toch in ieder geval een deskundige en autoriteit op dat gebied.

Bovendien iemand die dat eventueel ter zitting wil bevestigen.

 

Zoals eerder vermeld deelt Ducares mede dat de uitslag slechts een verdenking oplevert en er een bevestigongsonderzoek plaats moet vinden met een tweede analyse. Dus in hun Laboratorium. Anders kun je niet spreken van een bevestigingsonderzoek als basis voor het verdere vervolg.

Gelukkig voor beklaagde is Ducares, los van het feit dat zij niet geaccrediteerd zijn, daar heel helder in.

Zij vermelden nl.:

dat zij slechts prestatiekenmerken van de methode delen en nu komt het:

INDIEN ER SPRAKE IS VAN EEN DEFINITIEVE UITSLAG DAT KAN LEIDEN TOT EVENTUELE  SANCTIES.

 

Nog een belangrijk facet:

De NPO (of is dit de autoriteit P. Derijcke) neemt n.a.v. de verdenking (1e onderzoek) en zonder dat er een bevestigingsonderzoek is geweest het besluit:

Wel of niet positief

Wel of geen sprake is van oneigenlijk gebruik.

 

Echter zonder deze definitieve voorkennis publiceert de NPO   POSITIEF!

Echter zoals eerder vermeld niet gebaseerd op vereiste feitelijkheden.

Totaal in strijd met de privacy.

M.a.w. zoals eerder vermeld iemand (en zijn gezin) genadeloos beschuldigd en veroordeeld.

De NPO blijft daarvoor aansprakelijk ook al zou ze dat hebben gedelegeerd aan een nog steeds niet bestaande commissie die zou moeten adviseren.

 

Beste sportvrienden en vriendinnen in Jip- en Janneke taal is dit hetzelfde als wanneer er een melding bij de politie binnenkomt van een diefstal. Er zal dan onderzocht moeten worden of er inderdaad een diefstal is gepleegd (voldoen aan de elementen van het strafbare feit).

Is dat positief en heeft de diefstal inderdaad plaatsgevonden dan pas kan er iemand voor de diefstal in aanmerking komen.

Zo dient het juridische analyse model te zijn.

Niets meer of minder

In deze tuchtzaak is die basis precies hetzelfde.

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat in het voortraject de feiten onvoldoende zijn door-gerechercheerd. Sterker nog er is naar het resultaat gewerkt waardoor cruciale wegen en processen niet bewandelend zijn.

Dat is polderblindheid en geen rechtszekerheid voor beklaagde en ook niet voor mensen in de toekomst.

Juridisch eindresultaat:

ONWETTIG VERKREGEN BEWIJS.

En toch is het gebruikt als basis voor het vervolgtraject.

 … wordt vervolgd …