Door beklaagde (Kees Droog) is aan de NPO gevraagd  om de originele brief op te sturen met de antwoorden van Ducares op de eerste vragen van oktober. Dit in plaats van alleen maar een citaat.

Hieraan werd geen gehoor gegeven. Niet te geloven !!!

BEDIENT ONZE DOPINGDESKUDIGE (DR. DERIJCKE) ZICH VAN LEUGEN EN BEDROG!!!  U MAG HET ZELF BEOORDELEN (zie ook de bijdrage van maandag)

In het bedrijfsleven hadden ze hem al lang buiten geknikkerd. Maar wat deed de voorzitter van de Tuchtcommissie: Die knikkerde de zoon van beklaagde Mr. E. Droog de zaal uit omdat hij gezegd had, dat 1 van de twee , LABORATORIUM DUCARES  OF DOKTER DERIJCKE (hij moest van de voorzitter van de Tucht- en Geschillencommissie met dokter worden aangesproken) GELOGEN HAD.

 

Resumerend:

Tegenstrijdige verklaring van dr. Derijcke tegenover de verklaring van Ducares (instantie de het mestmonster heeft onderzocht). De stof diclofenac is feitelijk niet definitief aangetroffen volgens de verklaring van Ducares. Dr. Derijcke zegt doodleuk van wel …

Aan de hand van de uitslag van de bevestigingsanalyse wordt definitief vastgesteld welke stof is aangetroffen. Deze bevestigingsanalyse heeft niet plaatsgevonden, volgens Ducares.

NPO had daarom geen oordeel mogen geven over het al dan niet positief zijn van het monster, laat staan de naam van de heer Droog openbaar te publiceren als zijnde positief.

De NPO had nooit in zijn brief aan de heer Droog mogen communiceren dat de ‘aanwezigheid van diclofenac’ is geconstateerd.

NPO handelt in strijd met wat Ducares aangeeft en NPO heeft daarbij de belangen van de heer Droog ernstig geschaad.

Van het Kees Droog ten laste gelegde kan geen sprake zijn omdat de kans zeer aannemelijk is dat de aangetroffen hoeveelheid diclofenac door cross contaminatie (vervuiling van het monster) is aangetroffen.

Voor de volledigheid is de absolute mogelijk aangetroffen waarde:

0,09 µg (microgram) diclofenac. Ter verduidelijking: 0,09 microgram is 0.00000009 gram, oftewel 90/1.000.000.000 gram (90 gedeeld door 1 miljard),oftewel 90 miljardste gram. ( en daar krijg je 5 jaar schorsing voor) 

Er is sprake van uitzonderlijk kleine hoeveelheden. Voor de stof diclofenac wordt een ‘nulwaarde’ grens gehanteerd. Dit is volkomen onjuist én ondeskundig. Al meer dan tien jaar is bekend dat Diclofenac in het milieu voorkomt.

De NPO heeft vervolgens bijgestuurd:

Bij dopingcontroles zit sinds dit jaar een vragenlijst over de voeding en de verzorging van de duif. Nu het laboratorium veel kleinere hoeveelheden kan opsporen, kan het voorkomen dat in bepaalde voedingsmiddelen kleine concentraties zitten.

Als wij (lees Dr. Derijcke de enige van de commissie van deskundigen) daarvan op de hoogte is, kan daar rekening mee worden gehouden in de beoordeling van de uitslag van het laboratorium. Deze beoordeling wordt gedaan door een commissie van deskundigen. (waarvan hij de leider is)

https://www.npoveenendaal.nl/nieuws/?b_start:int=85

Een bijzonder belangrijk gegeven voor de duivenliefhebbers … ook voor in de toekomst! Alleen jammer dat Kees Droog daar niks meer mee kan. Hiermede bewijzen ze wel dat het van buitenaf kan komen. Maar Kees Droog moet desondanks boeten.

Er is bovendien nog een wetsbepaling die zegt:

Bij verandering van wetgeving worden t.a.v. de verdachte de gunstigste bepalingen toegepast. Maar of de NPO daar ooit van gehoord heeft?

In het rapport van het RIVM valt het volgende te lezen. De geconstateerde concentraties door het RIVM verschillen niet substantieel van de vermoedelijke geconstateerde hoeveelheid in het mestsample. Ik herhaal, het hanteren van een nulwaarde grens voor de stof Diclofenac is alleen al vanwege deze omstandigheid, onjuist, onzorgvuldig én ondeskundig.

Nou dat snijdt hout.!!!

Dit betoog zou zelfs valide zijn indien mest direct van de duiven was afgenomen. Er valt niet uit te sluiten dat een duif via het ‘besmette’ milieu de stof Diclofenac heeft binnengekregen.  Door te vragen naar de aanwezigheid van aanvliegers bevestigt het NPO dat aanvliegers contaminatie kunnen meebrengen.

Noot:

En laten we eerlijk zijn wie krijgt er nu geen aanvliegers?

Ook is het noodzakelijk te weten of de dopingscontroleurs wetenschap hebben van de inhoud van hun eigen medicijn gebruik en die van hun partners, hierover moet ook duidelijkheid komen door middel van overtuigend bewijs. Dit geldt niet alleen voor de controleurs, maar eigenlijk voor elk persoon die het hok van de heer Droog heeft betreden of duiven van de heer Droog in zijn handen heeft gehad.

 

RESUMERENDE:

Blijkbaar is de NPO zelf niet op de hoogte van de manier waarop gedegen onderzoek moet worden uitgevoerd. De NPO had op basis van de eerste analyse volgens de bewoordingen van Ducares geen besluit mogen nemen over het al dan niet positief zijn van het monster. Dit heeft het NPO wel gedaan. Dit is volledig in strijd met hetgeen Ducares heeft gemeld. Dit blijkt des te meer uit de eerste brief over de uitslag van het onderzoek welke de heer Droog ontving van het NPO waarin wordt gesteld dat de uitslag van het onderzoek van Ducares positief is.

Het NPO schrijft letterlijk: “De uitslag van dit onderzoek was positief, het laboratorium heeft de aanwezigheid van diclofenac geconstateerd”. De uitslag kan, zoals Ducares vermeldt, pas na een bevestigingsonderzoek al dan niet positief zijn.

Met het voorgaande heeft NPO de rechten van de heer Droog ernstig geschaad. Het laboratorium geeft hiervoor de bevestiging. De heer Droog is publiekelijk aan de schandpaal genageld als zijnde positief voor het gebruik van doping.

Terwijl het onderzoekslaboratorium aangeeft dat een vaststelling van het positief zijn van het monster níét had mogen gebeuren.

DIT …. BESTE MARATHONDUIVENSPELERS …. KAN OOK U OVERKOMEN

De interne organisatie NPO is evident  niet op orde, de ene medewerker weet niet wat de andere medewerker op de eigen site heeft geplaatst, samenvattend: de interne communicatie heeft niet gewerkt; sturing ontbreekt evident. Men doet maar. Door het primair op straat gooien van de naam Droog door de NPO was het voor de familie Droog duidelijk: de NPO is schadelijk gaan handelen in weerwil van de eigen internet publicatie: van een eerlijke beoordeling kan geen sprake meer zijn.

Civielrechtelijk bezien wordt hier vermoedelijk een onrechtmatige daad gepleegd.

… wordt vervolgd …