DE UITSLAG VAN HET ONDERZOEK DOOR HET NIET GEACCREDITEERD LABORATORUIM DUCARES TE UTRECHT

 Op 22 september 2016, 3 maanden na de monsteropname en 3 maanden in onzekerheid bij beklaagde, was er het bericht van het bestuur  NPO dat de uitslag  van het onderzoek positief was. Het laboratorium heeft de aanwezigheid van DICLOFENAC geconstateerd.

Een stof die valt onder “Niet steroïdale ontstekingsremmers”.

Binnen 10 dagen kan een tegenonderzoek  worden ingesteld. Kosten 3000 euro te betalen aan de NPO.

Noot aan alle toekomstige “dopingzondaars” :

De dopingdeskundige Derijcke kan het voor 600 euro!! Dit werd pas gezegd tijdens de zitting van 15 december

Verder wordt door bestuur NPO vermeld:

Indien er wel of niet binnen een bepaalde tijd een tegenonderzoek wordt ingesteld gaat de zaak  naar de aanklager,  die onderzoek doet en DAARNA de eis zal formuleren voor het college.

Indien uit het tegenonderzoek zou blijken dat

GEEN ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN SUBSTANTIES IS VASTGESTELD KOMEN ALLE KOSTEN VOOR DE NPO.

Lees goed beste liefhebbers wat hier staat:

GEBRUIK

Hoe kan nou uit  het niet geaccrediteerde  onderzoek blijkt dat er een oneigenlijk GEBRUIK van substanties ( het element/bestandsdeel) is vastgesteld voor de strafbaarheidsstelling.

Deze zin behoeft enige uitleg …

Bestanddelen van het overtreden feit staan omschreven in de delictsomschrijving .

Het gedrag moet wederrechtelijk zijn (in strijd met het recht) en de dader moet enige vorm van schuld hebben aan de strafbare gedraging.

Pas als alle bestanddelen van de delictsomschrijving zijn vervuld kun je spreken over het begaan van een strafbaar feit.

Onderzoek kan alleen aantonen of het monster substanties bevat. In het geval van Kees Droog was hij alleen verdacht en dat was nog niet bevestigd.

HET GEBRUIK DIENT DOOR DE ANDERE INSTANTIE (DE AANKLAGER) TE WORDEN ONDERZOCHT.

TRIAS POLITICA WEET U NOG?

SCHEIDING DER MACHTEN.

De NPO gaat door deze brief , alvast op de stoel zitten van de aanklager. ONJUIST, ONGEPAST EN ONGEWENST.

De zoveelste blunder waardoor beklaagde onrecht wordt aangedaan middels een verkeerde voorstelling van de zaak.

Ook de zinsnede  over de aanklager is:

Compleet fout gesteld:

De aanklager dient eerst een onderzoek in te stellen OOK OVER DE RECHTMATIGHEID van de verkregen bewijzen van beide kanten.

Indien volgens zijn objectief onderzoek sprake is van een tuchtrechtelijk vergrijp heeft hij 3 bevoegdheden:

seponeren

een schikkingsvoorstel

of indien de zaak zich niet leent voor een schikkingsvoorstel voor te dragen  aan het betreffende college.

Zo is en dient de rechtsgang te zijn. Ook in de berichtgeving, waarbij de vraag rijst of de medewerkster van het Bureau Rechtspleging voldoende diepte kennis heeft in dergelijke juridische zaken.

Het bericht van Ducares over de vraagstelling m.b.t. tot dit onderzoek

Op 10-10-16 hebben beklaagde en zijn raadsman verzocht om de meetgegevens van het onderzoek en accreditatie van het laboratorium voor de analyse van deze stof.

(Bewijs dat er geen accreditatie was hebben zij pas ontvangen (van Ducares zelf) op 09-01-17, terwijl dhr.Derycke (ja hoor daar is hij weer) ,tijdens de zitting met een folder zwaaide waarvan hij zei dat daarin stond dat Ducares wel geaccrediteerd was.

Op 15-11-16, (dezelfde dag waarop de aanklager de zaak bij de tuchtcommissie aanbracht),  beklaagde Droog zich wederom waar het antwoord bleef , het antwoord van Ducares op de meetgegevens. Als citaat uit een verslag van Ducares, zei Juridisch medewerker van de NPO,  dat ze niet het gehele verslag op kon sturen omdat daar ook gegevens over derden in voor kwamen.

Raar toch een verslag is een verslag. Waarom deze  onthouding van informatie? Waarom de NPO wel en beklaagde NIET!  Dat riekt.

Dit is het citaat over de screenings analyse en de bevestigingsanalyse

Het letterlijke antwoord van DUCARES luidt:

“Het betreft hier een monster dat na onderzoek verdacht is op de aanwezigheid van Diclofenac. Dit is vastgesteld met een LC-MSMS methode.

Om de identiteit van deze stof definitief te bevestigen, moet een tweede analyse worden uitgevoerd (een ‘bevestigingsanalyse’). Aan de hand van deze uitslag wordt definitief vastgesteld dat desbetreffende stof is aangetoond  volgens de wettelijke criteria die daarvoor gelden. Het NPO neemt aan de hand van deze uitslag een besluit over het al dan niet positief zijn van het monster en of er sprake is van oneigenlijk gebruik.

DUCARES wil prestatiekenmerken van de methode slechts delen indien er sprake is van een definitieve uitslag dat kan leiden tot eventuele sancties. Precieze gegevens van methoden worden overigens niet vrijgegeven, slechts een korte omschrijving van de techniek.

NOOT:

DAT LAATSTE BEGRIJP IK WEL WANT DAAR IS GEEN CONTROLE ZOALS BIJ  ACCREDITATIE.

DUS WAT KUN JE ERUIT OPMAKEN:

1:

DE AANGETROFFEN STOF IS SLECHTS EEN VERDENKING

 

2:

PAS WANNEER ER EEN 2E ONDERZOEK KOMT DAN PAS IS HET EEN DEFINITIEVE UITSLAG.

 

3: DE NPO NEEMT AAN DE HAND VAN DEZE LAATSE UITSLAG EEN BESLUIT OF HET POSITIEF IS EN OF ER SPRAKE IS VAN ONEIGENLIJK GEBRUIK.

DOORDAT DE ORGANISATIE ROND DE NEDERLANDSE DOPING AUTORITEIT DUIVENSPORT NOG NIET FUNCTIONEEL IS, IS IN DEZE GEEN ADVIES GEGEVEN AAN DE NPO EN HEBBEN DEZE OP EIGEN HOUTJE BESLIST ZONDER DEFINITIEVE UITSLAG.

JAWEL DE NDAD  DIENT EEN ONAFHANKELIJK DOPINGORGAAN TE ZIJN.

EN OCH JA …….VERGAT IK BIJNA TE ZEGGEN WIE DE LEIDER IS.

DE BELGISCHE DOKTER EN AUTORITEIT

DOKTER PATRICK DERIJCKE.

Tijdens zijn lezingen  op de NPO-dagen liet hij blijken dat de NPO vanaf 2015 de controles overgelaten  had  aan de NDAD.

Maar voorlopig is De Dokter de alleen heerser EN DE AUTORITEIT

Toch een beetje langs de waarheid Dokter.

Uw NDAD is niet in beeld geweest bij de beoordeling omdat DEZE NOG IN OPRICHTING IS EN er geen bevestigingsonderzoek is geweest!!

Tijdens de zitting vertelde dhr.Derycke doodleuk aan de Tuchtcommissie en aan beklaagde en zijn raadsman, dat de stof ‘onomstotelijk’ was vastgesteld en dat het bevestigingsonderzoek  WEL was uitgevoerd, dit heeft hij geruime tijd volgehouden tijdens de zitting.

De beklaagde en zijn raadsman  interpreteerden deze zin van Ducares fout volgens Derycke..!  Wat een prietpraat. Later zei hij weer dat dat onderzoek niet had plaatsgevonden omdat dat tevens het beklaagdes tegenonderzoek zou zijn en daar is geen gehoor aan gegeven

(hoe zout kun je het brengen)

Bovendien,

Sinds wanneer moet een beklaagde aan zijn  eigen veroordeling meewerken Dokter/Autoriteit DERIJCKE.

Het is namelijk zijn recht. U wilt de contra expertise maar even gemakshalve als Uw eigen bewijs gaan gebruiken. Dat is misbruik. Misschien dat dat in Belgie (gezien de laatste dopingperikelen) anders is maar hier in Nederland in ieder geval niet.

Weer een leugentje om bestwil?

Vervolgens beweerde Derijcke, dat het onderzoek wel had plaatsgevonden maar dan in de ‘ interne keuken’ van het laboratorium.

Wat een gekronkel!

Ducares verklaart in de antwoorden van 09-01-17 dat het bevestigingsonderzoek NIET heeft plaatsgevonden.

Een bevestigingsonderzoek moet plaatsvinden op staal A en een tegenonderzoek op staal B, dus die twee dingen kunnen niet hetzelfde zijn. Derycke beweerde van wel.

Later zijn middels de NPO vragen gesteld aan Ducares , uit de antwoorden blijkt dat dhr. Derycke inderdaad heeft gelogen tijdens de zitting.

Goed voor hem dat op dergelijke Tuchtrechtelijke zittingen het afleggen van de WETTELIJKE eed of belofte niet geldt anders Dokter Derijcke was U vermoedelijk opgepakt voor meineed.

… wordt vervolgd …